وبلاگ

تحدید حدود

تحدید حدود

به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است چرا که حد به معنی کنار و کناره، ضلع، اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد. برای تحدید حدود املاک بعد از تقاضای ثبت ملک، تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود، به وسیله اعلان احضار می شوند. این اعلان لااقل ۲۰ روز قبل از تحدید حدود، یک مرتبه در جراید منتشر می شود. اگر تقاضاکننده خود با نماینده اش، در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه مجاورین نیز در موقع تمدید حاضر نشوند و به این جهت، حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید، حق الثبت ملک دو برابر می شود. هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد، تعیین حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری با حریم قانونی آنها باشد، تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.

بخش ششم:
مطابق ماده ۷۰ آیین نامه درخواست کننده یا نماینده او حدود ملکی را که می خواهد ثبت کند به طور مشخص معرفی کرده و صاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد و اعتراض دارند بیان می کشند، همان طور که گفته شد با توجه به تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت، هر گاه محدود می داوران از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد، تعیین حدود بدون انتشار آگهی تهدیدی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد چنانچه مجاور یک یا چند ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و با حریم قانونی آنها باشد، تحدید حدود حسب دعوت قبلی و با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد. تعیین حدود ملک با معرفی تقاضا کنشده ثبت به عمل می آید ولی این معرفی وقتی مورد قبول نماینده و مهندس ثبت قرار می گیرد که با دو شرط همراه باشد و این دو شرط در ماده ۷۱ آیین نامه ذکرشده است: «مستدعی ثبت ابنیه و اجرایی را می تواند در موقع تعیین حدود معرفی کند که داخل در حدود مندرج در اظهارنامه باشد و نماینده عمل، معرفی مالک با نماینده او را وقتی معتبر می شناسد که تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد والا از تعیین حدود خودداری خواهد کرد.» لذا ابنیه و اراضی که مالک نسبت به تعیین حدود آن اقدام می ورزد می بایستی در حدود مندرج در اظهارنامه واقع شده باشد. دوم آنکه نماینده و مهندس باید تصرفات مستدعی را در نظر بگیرند و چنانچه تمام آنچه را مستدعی ثبت معرفی می کند مصرف نباشد ولی در اظهارنامه هم باشد از انجام عمل تحدید می بایستی خودداری کند و صورت مجلس را منتفی معرفی کند. «اگر تقاضا کننده در موقع تحدید حدود، خود با نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد (ماده ۱۵ ق.ث) اما در مورد عدم حضور مجاورین و مستدعی ثبت یا نماینده او دو فرض قابل تصور می باشد اول آنکه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی قطعی و تثبیت شده باشد در این صورت برابر تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد و مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی و مواد ۷۶و ۷۸ آیین نامه قانون ثبت حدود ملکی با تبعیت از حدود مجاورین تعیین خواهد شد و اگر یک یا چند حد ملک مورد تهدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد حداقل بیست روز قبل باید به اداره مربوطه اطلاع داده شده که نماینده خود را برای حضور در موقع تحداید حدواد اعزام نماید. | بخش هفتم: صورت مجلس تحدید مشخصات و جمع بندی بحث برای تعیین حدود ملکی صورت مجلس تنظیم می شود. مطابق ماده ۷۲ آیین نامه قانون ثبت: صورت مجلس باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضای نماینده و کلیه حاضرین برسد
نام و نام خانوادگی نماینده و مهندس تحدید و معرف حدود و روز با روزها و ماه و سالی که عملیات تعیین- حدود در آن انجام شده
مساحت و نوع ملک و چگونگی تصرف.

۴-حقوقی که مورد تهدید به عنوان حقوق ارتفاقی در مجاوران دارد و بالعکس به طور
۵-امضا نماینده و مهندس و شخص معرف۔ وقد ذکر طول ابعاد و علامات و تعداد آنها و قوامل آنها با قید شماره های مجاور. احمد نام و آدرس ملک مورد تهدید
مطابق ماده ۷۳ آیین نامه قانون ثبت: «در صورت مجلس تعیین  قلم زدن و کم و زیاد کردن عبارت به کلی ممنوع است و اگر اصلاح و توضحی لازم باشد در زیر صورت مجلس نوشته و به امضا برسد و اگر بعضی از حاضرین نخواهند امضا کنند این تکه در صورت مجلس قید می شود و کسانی که امضا ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت. در مواردی که ملک قبلا تحدید شده حدود مجاورین که بعدا تحدید می شود باید با آن تطبیق و تبعیت کند (ماده ۷۸ آیین نامه قانون ثبت نماینده محدود مکلف است عبارت آگهی های تو بشی و تحدیدی را در مسورث مجلس تهدیدی قید نماید در هر حال که حدود تعیین می شود، نماینده اقدام برابر ماده ۸۳ آیین نامه قانون ثبت مکلف است حدود تعیین شده را با مجاورین تطبیق نموده، پس از حصول اطمینان از این که با مجاورین منطبق است، پیش نویس سند مالکیت را تهیه و در پرونده ضبط کرده و به شعبه بایگانی تسلیم نماید پیش نویس سند مالکیت برگ مخصوص و مشخصی است که در صدر آن محل پلاک و ثبت و صفحه و شماره ثبت پیش بینی شده و عبارت پیش نویس سند مالکیته روی آن قید گردیده است و دارای چهار ستون که اولی محل ذکر تاریخ ثبت و دومی محل قید تام و مشخصات مالک و سومی مشخصات و حدود آن و حقوق ارتقائی و بهای ملک و چهارمی محل ملاحظات است و علاوه بر آن دارای معلی برای تد موضوع بازداشت و بند از تعیین شده است. بنابراین پس از ختم تحدید حدود مربوطه اطلاع داده شده که نماینده خود را برای حضور در موقع تحدید حدود اعزام نماید،

عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. دوم آنکه حدود مجاورین تبلا تیت و قطعی نشده باشد در این صورت برابر ماده ۱۵ ق ث و ماده ۶۹ آیین نامه آن تحدید حدود انجام نمی شود و مراتب صورتمجلس می گردد و آگهی تحدید حدود نبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضا کننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشدند و تحدید حدود به عمل نیامد، حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد مطابق ماده ۷۵ آئین نامه در موقع تعیین  حدود قراء و مزارع شش دانگی باید نقشه کامل ملک به وسیله مهندس ترسیم حدود و مشخصات با ذکر طول ابعاد در صورت مجلس تحدید حدود قید گردد. نسبت به قطعات اراضی غیر محصور اطراف شهرها و قصبات و همچنین اراضی قراء و مزارع قطعاتی و خرده مالک نیز به طریق فوق عمل خواهد شد در صورت نبودن مهندسی در این مورد نماینده مکلف است کروکی از وضعیت ملکی مورد حدود ترسیم، و طول اضلاع جهات اربعه را ولو به طور تقریب باشد معین و با ذکر فواصل در صورت مجلسی تهدیدی قید کند و این کروکی بابشی به امضا نماینده و مدعی ثبت یا وکیل او برسد و پوست صورت مبل تهدیدی محتواهد شد (الحاق به ماده ۷۵ ق.ث) بنابراین نماینده بت با احراز تصرف و رعایت ماده ۷۱ آیین نامه قانون ثبت شروع به تحدید حدود می کند و تعیین حدود را از یکی از زوایا شروع و حرکت را در یک جهت (موافق با مخالفت مقربه های سامت) به طور پیوسته ادامه می دهد تا به نقطه شروع برسد و اصل در تحدید تلخ و تین حد فاصل ملک مورد تحدید با املاک مجاور است. مثلا در مورد خانه ها و مستغلات و ربات مدمصور از زاویه شمال غرب رو به شرق شروع و حل شمال را معین می کند و باید تشخیص داده شود که دیوار فاصل متعلق به حدود تحدید است با مجاور و با مشترک است با اینکه هر یک از مورد تهدید و مجاور دارای دیوار جداگانه است و با دیوار متعلق به مجاور است و ملاک تشخیص هر یک از موارد فوق تصرف و وضع ساختمان دیوار خواهد بود هر گاه در وسط ملکی اشخاص دیگر ملک داشته باشند در صورت مجلس تحدید حدود مراتب با ذکر حدود و مشخصات تصریح آهن الزامی می باشد و این امر می بایستی مورد لحاظ نماینده ثبت واقع گردد. هر گاه ملک مورد تهدید بر اثر عواملی مثل عبور جاده به صورت قطعات مجزا از هم در آمده باشد با مالکین مشاهی به طور مطروز مصرف باشند باید ابتدا حدود کل شش دانگ را با رعایت ماده ۷۱ آیین نامه قانون ثبت با در نظر داشتن مختصات  اظهارنامه تحدید و سپس قطعات مقروزی را تحدید و در صورت مجلس قید نمایند. مقیاس تقه در دهکدهر ها یک پنج هزارم و در قراء و قصبات یک ده هزارم و در فاصله هایی که حد غیر طبیعی و مستقیم باشد یک بیست هزارم خواهد بود (ماده ۷۹ آیین نامه) در اراضی بیاض غیر محصور که حد فاصل نداشته باشد باید در اطراف زمین به عمق تیم گز از طرف مالک پی حفر شود (ماده ۸۰ آیین نامه نماینده ثبت صورت مجلس تحدید حدود را با پرونده ها تطبیق کرده و پس از تکمیل آن، پیش توب سند مالکیت را تهیه کرده و پیوست کرده به شعبه بایگانی تسلیم می کند (ماده ۸۳ آیین نامه) ذکر این نکته ضروری است که برای هر سهمی از املاک مشاع (مالکیت هر یک از مالکین) پک پیش نویس سند مالکیت تنظیم می گردد و مختصات کلی ملک در یکی از پیش نویس ما قید و در بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می شود (ماده ۱۲۱ آیین نامه).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *